*Condicions

  • Acreditar que és part interessada de la reclamació (President, propietari, arrendatari, etc..).
  • Acreditar els fets que s’estan denunciant (aportació de proves documentals)
  • Emplenament del imprès de protecció de dades que es faciliti i adjuntar còpia del DNI.
  • Si presenta la reclamació en nom de tercers, acreditació de representació o autorització.
  • Aportar qualsevol documentació que sigui sol·licitada durant el procediment.
  • Realitzar els aclariments que siguin sol·licitats.
  • L’incompliment de qualsevol de les condicions podrà comportar l’arxivament de la reclamació.